UAE

第27回 ドバイターフ(GI)

1800m (芝・左)

血統表

13 シリアー(セン7)